Könyvbemutató // A romantikától a nemzeti kommunizmusig. Esszé a román modernitásról

könyvbemutató — 12.6.2022 15:00

🔸 A romantikától a nemzeti kommunizmusig. Esszé a román modernitásról, Európai Intézet Kiadó, Iaşi, 2021.
SZERZŐ: B: Gelu Sabău

🔸A könyv rövid bemutatása
Kiemeli a téma fontosságát, tudományos aktualitását és eredetiségét, rámutatva a kötet piaci pozíciójára is.
A könyv a politikai eszmetörténet és a politikai filozófia szempontjából íródott, a romániai modernitás szellemi genealógiájának kidolgozására tesz kísérletet, a pozitív szabadság és a negatív szabadság Isaiah Berlin brit filozófus által kidolgozott fogalmából kiindulva. I. Berlin e két fogalmából kiindulva a könyv célja, hogy nyomon kövesse, hogyan fogadták és értelmezték újra a modernitás fő eszméit Romániában. A jelen kutatás a politikai eszmetörténet, illetve tágabb értelemben a szellemtörténet vagy a kultúrtörténet területére sorolható. A munka sajátossága abban rejlik, hogy szintetikus megközelítést javasol, és a két szabadságfogalomból kiindulva igyekszik megmutatni, hogy szellemi szempontból hogyan strukturálódott a romániai modernitás egésze, különösen a romantikából származó fogalmak hatására. Úgy vélem, hogy egy ilyen perspektíva megvilágíthatja a román társadalom fejlődésének néhány aspektusát a modern korban, túl azokon a felfordulásokon, amelyeknek a román társadalom ki volt téve. A könyv a közönség széles körének szól: elsősorban a politikai filozófia, a politikafilozófia, a politikatudomány szakembereinek és kutatóinak, illetve azoknak, akik a román modernitással (politikai, kulturális, irodalmi) foglalkoznak. Ezen kívül minden diáknak vagy e területek iránt érdeklődőnek érdekes lehet a könyv. Végül, de nem utolsósorban a nagyközönség számára is érdekes lehet, mindazok számára, akik kíváncsiak az elmúlt 150 év román kulturális és politikai terére.

🔸 Vélemények a könyvről
"Ez a könyv, minden romantikus túlzás nélkül mondom, egy kincs. Nagyon szép könyv, nagyon érdekes, nagyon izgalmas, nagyon hasznos és nagyon aktuális. […] Számomra ez a könyv egy kinyilatkoztatás, és nagyon fontos, mert segít megérteni, hogy min mentünk keresztül." (Dumitru Borțun)
“Egy könyv, amelyet őszintén szólva az egyik legjobb könyvnek tartok, amit az utóbbi időben román szerzőtől olvastam. Igazi eszmetörténeti szintézis. Egy olyan történelem, amelyet hazánkban írnak.” (Adrian Cioroianu)
“A romantikától a nemzeti-kommunizmusig. Esszé a román modernitásról kihívásait és ambícióit a “történeti” mű szerény címe alatt és “didaktikus” előadásmódjában álcázza. A szó valódi értelmében vett filozófiai munkával van azonban dolgunk, amely talán az első komoly kísérlet arra, hogy a román politikai gondolkodást a pasoptistáktól Ceausescuig átfogja.” (Arthur Suciu)

🔸A meghívottakról:
Sergiu Mișcoiu a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Európai Tanulmányok Karának professzora. A franciaországi Paris-Est Egyetemen szerzett doktori fokozatot politikatudományból, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem történelemből, és e két egyetem doktori témavezetője. A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Nemzetközi Együttműködési Központjának igazgatója. Érdeklődési területei a populizmus, a szélsőségek, a politikai konfliktusok, a deliberatív demokrácia, a politikai átmenet és a demokratizálódás Közép- és Kelet-Európában és a frankofón Afrikában. Négy könyv szerzője, húsz nemzetközi kötet szerkesztője vagy társszerkesztője, 125 nemzetközi folyóiratban és gyűjteményes kötetben megjelent tudományos cikk és fejezet szerzője.
Claudiu Gaiu filozófus. 2018-ban jelent meg a Rewind/Fast-forward című esszékötete. Egy ideig filozófiatörténettel foglalkozott, és a kora újkori szkepticizmusból doktorált. A klasszikus erkölcsfilozófia és a kortárs politikai filozófia több művét fordította le franciából. Szerkesztőként olyan szerzők román nyelvű kiadását felügyelte, akik az aktuális baloldali hagyományokhoz képest heterodoxak.
Andrei Bereschi a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának oktatója. Klasszikus műveltséggel rendelkezik, többek között a görög-római ókor filozófiájával, valamint latin és görög filológiával foglalkozik. Kutatási területe a görög, sőt középkori szerzők szövegeiben kifejeződő politikai filozófia körül forog. Fordításokat publikált Aquinói Tamás, Nicolaus Cusanus és kortárs kultúrkritikusok, például Christopher Lasch műveiből.